Mobitel Nederland

 

Amsterdam, 27 oktober 2013

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik wil U het volgende onder de aandacht brengen!

Ik ben 15 jaar aan het vechten voor mijn uitvindingen bij de overheid.

 

Hierbij een samenvatting hoe het gelopen is, Op 13 mei 2004 brengt de Hr. P.T. Potters van Connect te Delft in de Telegraaf een element van de vinding van mij in het nieuws. “Auto meldt zelf zware botsing”. Naar aanleiding hiervan heb ik telefonisch contact gezocht met de Hr. Potters van ITS Nederland te Delft. In het telefoongesprek heb ik de Hr. Potters gevraagd of hij nog meer elementen van mijn vinding wilde hebben, maar dat hield in dat hij dan een geheimhoudingsverklaring zou moeten tekenen. Dat wilde hij wel. Ik ben toen naar Delft gereisd op 6 juli 2004. Bij Connect aldaar is toen de geheimhoudingsverklaring getekend door hem en ook alle bijlagen. Hierbij heeft de Hr. Potters een toezegging gedaan dat Dekker subsidie zou krijgen en zijn vindingen zou mogen toelichten op vergaderingen met andere partijen, zoals Siemens, KPN, Translink, etc.

 

Na 4 weken zou ik teruggebeld worden of alles door zou gaan.

Dat gebeurde echter niet, waardoor ikzelf weer contact heb gezocht met de Hr. Potters.

Hij zei toen dat alles niet door zou gaan. Ik heb toen gevraagd of ik nogmaals langs zou mogen komen om het een en ander van twee kanten toe te lichten en heb toen een vriend van mij meegenomen als getuige van het gesprek, de Hr. R.P. Kraan uit Aalsmeer.

We zijn toen samen bij Connect geweest in Delft en hebben gesproken met de Hr. Potters in het bedrijf van Connect.  Na een wazig en een onsamenhangend gesprek wilde hij duidelijk maken dat hij niet verder wilde met mij, waarbij hij vertelde dat hij wat betreft de geheimhoudingsverklaring niets meer met deze zaak van doen wilde hebben. Hij had volgens hem op eigen titel getekend, echter op de stukken staat duidelijk dat hij voor ITS Nederland heeft getekend.

 

De Hr. E.Tenkink van Verkeer en Waterstaat is toen benadert door mij, met het verzoek om het kastje voor kilometerheffing verder te kunnen ontwikkelen. Die verwees mij naar de Hr. P.A. Nouwen die voorzitter was van het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. Ik heb toen een brief geschreven naar de Hr. Nouwen op 20 maart 2005 en een afschrift naar de minister destijds Minister Peijs. (aangetekend met retour bevestiging). Antwoord gekregen van Minister Peijs, echter niet van de Hr. Nouwen. terwijl zijn secretaresse vertelde dat de brief was aangekomen en ik contact op kon nemen met de Hr. Nouwen persoonlijk. Hij deed alsof hij van niets wist, echter in de Telegraaf van 12 mei 2005 staat een foto van Nouwen met daaronder de woorden “Dit is voorzitter Nouwen van het platform dat de  Heer Nouwen de rijheffing heeft bedacht”.

 

Toen het eindrapport werd uitgebracht door de commissie Anders Betalen voor Mobiliteit op 15 september 2006 naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag werd mij duidelijk dat de Hr. Potters en Nouwen allang samenwerkten met Translink.

Het Adviesboard bestond uit de Hr. P.A. Nouwen als voorzitter en Technical review team, de Hr. Paul Potters – ITS Nederland te Delft, ook voorzitter.

 

Naar aanleiding van dit alles ben ik naar de rechter gestapt en heb alles aangekaart. De Rechter heeft mij niet ontvankelijk verklaard. Volgens de Rechter kon ik in hoger beroep in Utrecht bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Dit kon echter niet want Utrecht doet alleen maar Ambtelijke zaken en Militaire zaken en geen Bestuursrechtelijke zaken. Ik heb de Rechter hiervan in kennis gesteld en zij zei mij dat er geen rechtsmiddel open staat en vraagt zelf rectificatie aan op 18 september 2007.

Ik kreeg een kopie van de laatste uitspraak, waarin alles was doorgestreept en ik niet in hoger beroep mocht gaan. Opnieuw verzonden op 20 september 2007, wat ik zeer vreemd vond. Ik heb toen alsnog hoger beroep ingediend bij de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak.

 

Betreft: Uitnodiging bij de Heer Koopmans. Vanaf donderdag 6 november 2008 ben ik diverse keren op bezoek geweest bij de heer Koopmans in Den Haag op het binnenhof, om de aanbesteding van de kilometerheffing te bespreken. De heer Koopmans beloofde mij de papieren te verzorgen voor de aanbesteding van de kilometerheffing. De vinding van mijn kastje heeft vier functies, namelijk kilometerheffing, parkeerheffing,veiligheid en stranding bij schade.

  

Dekker heeft weer brieven gestuurd naar de Tweede Kamer ICT op 16 juli en 16 augustus 2013. De Tweede Kamer waren geïnteresseerd in bovengenoemde brieven van Dekker over het OV-chipkaartsysteem en zijn door de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in een procedurevergadering behandeld., zodat Dekker de stukken ook heeft gestuurd, naar de kamer leden. En naar de commissie voor Infrastructuur en Milieu die heeft besloten dat de leden de brieven desgewenst kunnen betrekken bij het algemeen overleg OV-Chipkaart van d.d. 1 oktober 2013. Dit zal een openbaar overleg zijn. Dat betekent dat Dekker op 1-oktober 2013 dat kunt bijwonen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

C.J. Dekker.

 

 

 

 

 

 

 

Het ontstaan van Connekt

In het jaar 2000 kwam er in verschillende economische sectoren geld beschikbaar om de kennisinfrastructuur te versterken. Zo ook in de sector mobiliteit en logistiek. Dit leidde tot de oprichting van het Kenniscentrum voor verkeer en vervoer (KCVV). Al snel werd de naam veranderd naar Connekt, wat staat voor Centrum voor onderzoek naar en kennis over transport. 

De beginfase

De geschiedenis van Connekt is onder te verdelen in verschillende fases. In de beginfase voerde Connekt een subsidieprogramma op het gebied van mobiliteit en logistiek uit. De medewerkers van Connekt werden zelf ook betaald vanuit dit subsidieprogramma. Eén van de programma’s uit deze beginfase is het FAMAS-programma, waarin de containerterminal van de toekomst werd ontworpen. Het gehele subsidieprogramma liep eind 2003 af. Omdat dit de enige inkomstenbron voor Connekt was, dreigde dit ook het einde te zijn voor Connekt. Om toch door te kunnen gaan, werd de organisatie omgevormd tot een netwerkorganisatie.

Connekt als trusted third party

Connekt faciliteerde overleggen tussen de leden van het netwerk: er was vergaderruimte en koffie beschikbaar. In deze periode ontstond het idee dat het fijn is dat er een plek is waar publieke en private partijen veilig met elkaar kunnen praten en overleggen. Zo werd Connekt de trusted third party.

Het ontstaan van initiatieven

Toen kwam de vraag vanuit het netwerk of Connekt niet ook mee kon denken over de inhoud. Zo kwam het dat Connekt ook onderwerpen ging agenderen die belangrijk zijn voor de sector. In deze fase werd Lean & Green geboren, een programma dat tot op de dag van vandaag succesvol is.

De volgende fase

In 2007 ging de volgende fase voor Connekt van start. Vanuit de overheid kwam de vraag of Connekt, met haar mooie infrastructuur van overheden en bedrijven die met elkaar de dialoog aangaan, ook programma’s wilde gaan uitvoeren. En dat deden we. Voorbeelden van programma’s in deze periode zijn het programma anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens, het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) en de Topsector Logistiek.

Op 14 september 2017 werd op de IAA Frankfurt de Smart Mobility Embassy gelanceerd. De Smart Mobility Embassy vormt de internationale community van Connekt. Via de Smart Mobility Embassy worden Connektleden verbonden met bijna de hele wereld.

Meer impact

In 2019 kwam het besluit om opnieuw een andere weg in te slaan. Leden gaven aan behoefte te hebben aan meer focus en structuur binnen datgene wat Connekt doet voor haar leden. In de strategie werd vastgelegd dat we door minder te doen, meer impact willen maken. Connekt focust zich vanaf dat moment op twee inhoudelijke domeinen, namelijk smart mobility en duurzame logistiek. Nieuwe inzichten en ervaringen uit andere sectoren worden meegenomen in de uitdagingen die er spelen. 

Daarnaast blijft Connekt actief in de uitvoering van grote programma’s. Zo is in 2021 Topsector Logistiek 2 van start gegaan, waarvan Connekt opnieuw onderdeel is van het programmabureau. In hetzelfde jaar is Connekt gestart met de uitvoering van het Modal Shift Programma.  

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.