De VVD, D66, CDA en Christenunie moeten een schorsende werking krijgen door de disciplinaire Rechter 

Samen zijn maakt Onze samenleving sterker voor de toekomst

De stellingen onder dit kopje zijn vanuit een overheidsperspectief geschreven. Dat staat voor een faciliterende overheid die zich niet bemoeid met de inhoud. We kunnen daarom binnen deze stellingen dus ook geen oordeel hebben over de verschillende type onderwijs. Uiteraard hebben we wel een visie. Daarom zullen onder het hoofdstuk visionaire stellingen, de stellingen beschreven worden die meer onze visie uitdraagt.

LAGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS
1. Vrijheid van onderwijs. Onderwijs is een recht voor iedereen, maar iedereen is ook vrij om zelf het meest passende onderwijs te kiezen. Wij zijn voor een faciliterende overheid die zich niet te veel bemoeit met de inhoud. De verschillende onderwijsvormen worden op gelijke voet op grond van vraag en aanbod gesubsidieerd.

2. Bijzonder onderwijs is een grondrecht. De diversificatie van de Nederlandse samenleving mag ook vorm krijgen in het onderwijs. Er komt meer ruimte voor scholen van verschillende gezindte en nieuwe lesprogramma’s. Naast Christelijke, Islamitische, Montessori Finse of Vrije scholen dienen initiatieven van verschillende maatschappelijke wereldbeelden en opvattingen door de overheid gehonoreerd te worden.

3. Wel dienen niet openbare scholen toegankelijk te zijn voor alle leerlingen (geen identificatieverklaring).

4. Bewezen is dat een docent met veel leservaring het niveau van een leerling makkelijker laat stijgen. Daarom dient gestimuleerd te worden dat achterstandsscholen ervaren docenten kunnen aantrekken. Enerzijds door fors meer geld, anderzijds door een betere uitwisseling van docenten tussen scholen.

5. Forse extra investeringen. Wij willen miljarden extra investeren in onderwijs en cultuur.

6. Schoolgeld voor basis- en middelbaar onderwijs wordt naar draagkracht berekend. Iedere burger en leerling heeft het recht zich op middelbaar niveau te scholen.

7. Stop de fusiegolf. Scholen dienen kleiner en veelzijdiger te zijn. De fusiegolf is een historische vergissing. De neiging grote anonieme scholengemeenschappen te scheppen is ten koste gegaan van intensiever persoonlijker onderwijs en sociale contacten.

8. Stimuleren van brede basisscholen. Een brede basisschool is een school waar leerlingen buitenschoolse activiteiten aangeboden krijgen. Vaak zijn dit activiteiten die met kunst, cultuur en sport te maken hebben. Hierdoor is de buitenschoolse opvang niet meer nodig.

9. Leraren en docenten vormen het hart van de school. Leraar is een mooi en eervol vak. Bestuur en leraren beslissen over de toekomst van een school. Management wordt lager beloond en is dienstbaar aan de ontwikkeling van leraren en hun lesbehoeften. Hierdoor kan het salaris van de leraar omhoog.

10. De lerarenopleiding dient meer richting universitair niveau te gaan, maar wel in combinatie met een gedegen praktijkgerichte sociaalpedagogische basis. Uiteraard mag hier dan ook het nodige salaris tegenover staan.

11. Een school of onderwijsinstelling moet altijd toegankelijk zijn voor kinderen met een fysieke beperking. Bij nieuwbouw of verbouwing moet een school of onderwijsinstelling maximaal rekening houden met deze doelgroep.

HOGER ONDERWIJS
12. Studiegeld stellen we ter discussie en moet in ieder geval naar draagkracht. De vraag moet aan de orde komen of er een financiële barrière moet zijn voor hoger onderwijs.

13. Als het aan Hart voor Vrijheid ligt wordt de basisbeurs heringevoerd. Gelukkig staat dit al in de planning voor 2023-2024.

14. Toelatingseisen. Instellingen van hoger onderwijs krijgen meer rechten om studenten op HBO en academisch niveau te selecteren op hun kwaliteiten en eventueel een examen te laten afnemen. Een bindend studieadvies wordt afgeschaft.

15. Een ruimere begeleiding van de student. Zowel kwalitatief als kwantitatief mag er meer aandacht zijn voor de student. Scriptie- en stagebegeleiding is vaak te beperkt en mag uitgebreid worden.

16. Betere voorlichting bij de studiekeuze. Al vanuit de middelbare school in samenspraak met het hoger onderwijs dient er een gedegen begeleidingstraject plaats te vinden om examenklas scholieren die de ambitie hebben om te studeren te helpen met de oriëntatie op hun studiekeuze.

17. Een sterke medezeggenschap. Studenten en docenten dienen meer invloed te hebben op het management van hun onderwijsinstelling.

WETENSCHAP
18. Investeer in de Kennissamenleving. Er komen ruimere subsidiemogelijkheden en fondsen voor onderzoeksvoorstellen en kennisinstituten.

19. Verminder de invloed van Big Tech en Big Pharma op de wetenschap. Onderzoeken die gefinancierd worden door grote farmaceutische of technologische bedrijven moeten extra worden gecontroleerd door een wisselend samengesteld panel van emeritate wetenschappers.

20. Onderzoek en beroepspraktijk. Voor toegepaste beroepswetenschap en onderzoeksjournalistiek komen ruimere fondsen.

INTERNET EN SOCIALE MEDIA
21. Vrijheid Internet en Anticensuurwet. De vrijheid van het internet is een fundament van het moderne kennissysteem. We maken een einde aan de massale censuur van platformen op het internet. Censuur is bij grondwet verboden. Internetplatforms die censureren worden aangeklaagd en financieel vervolgd.

22. Desinformatiecampagnes worden afgeschaft. ‘Bestrijding van desinformatie’ door overheden en gesubsidieerde instelleningen is een gevaarlijke ontwikkeling die makkelijk leid naar censuur. Desinformatie bestrijding leidt tot Stasiepraktijken en censuur. Burgers zijn volwassen genoeg hun eigen keuzes te maken.

TELEVISIE/RADIO
23. Politieke diversiteit en radicale meningsvorming krijgt meer ruimte. Tijdens de Coronacrisis toonde de dominante media en de publieke media in het bijzonder zich zeer eenduidig en gezagsgetrouw aan de maatregelen. Het heeft urgentie om meer kritische en onafhankelijke geluiden het woord te geven.

24. De publieke omroep is grotendeels Rijks gesubsidieerd, maar komt door haar concurrentie met de commerciële omroep met een steeds oppervlakkiger programmering. Die concurrentie met subsidiemiddelen pakt negatief uit en is ongewenst. Publiek geld is alleen maar te legitimeren als de programma’s een maatschappelijke, educatieve of kunstzinnige waarde hebben. Kijkcijfers moeten slechts een beperkte rol krijgen bij de beoordeling van de financiering.

KUNSTEN EN CULTUREN ERFGOED
25. € 1 miljard extra voor kunstwerken en kunstenaars. Het staatsbudget voor de Kunsten gaat van 0,58% naar de Europese norm van 1%. Praktisch betekent dat een vergroting van het budget van ca. 1 miljard of 60%. Met name kunstenaars en hun projecten profiteren hiervan.

26. Kunstfondsen voor kunst en kunstenaars fors verhogen. Zelfstandige kunstenaars vormen in praktijk de sluitpost van de kunstbudgetten. De fondsen voor kunstenaars en hun projecten worden fors opgehoogd.

27. Geobjectiveerde prestatiecriteria bij project en instellingen beoordeling. De adviescommissies uit het kunstenveld krijgen minder invloed. Besluitvormingsprocedures worden door onafhankelijke ambtenaren, geobjectiveerd, transparant en eenvoudig.

28. Open de archieven! Afschaffing van het gebruikersrecht. De historische archieven zijn vrij toegankelijk, maar als een persoon, instelling of bedrijf wat wil kopiëren of gebruiken zijn er hoge barrières. Het gebruiksrecht wordt opgeheven, auteursrecht en leges worden geminimaliseerd. Ieder archief krijgt een webwinkel, waarbij gebruikers tegen consumententarieven historisch erfgoed kunnen downloaden en gebruiken.

VISIONAIRE STELLINGEN
Onderstaande stellingen zijn niet vanuit een overheidsperspectief geschreven, maar puur vanuit de visie

1. Het ‘nieuwe leren’ heeft de toekomst. De toekomstige samenleving stelt steeds geavanceerder eisen aan haar burgers. De school leidt op tot het leven. De klacht dat kinderen weer moeten leren luisteren, spellen, hoofdrekenen komen voort uit reactionaire nostalgie. Het ‘nieuwe leren‘ met zelfstandig werken, maatschappelijke oriëntatie en praktische vaardigheden zijn de toekomst.

2. Onderwijs moet de mogelijkheid bieden voor een brede ontwikkeling, op het gebied van bewustwording, kunst cultuur en muziek, spel en sport, praktisch en technisch onderwijs en cognitief onderwijs.

3. Kinderen mogen in hun eigen tempo en op hun eigen tijd ontdekken hoe zij zich met zichzelf en de wereld verbinden.

4. Talenten van kinderen worden gestimuleerd. Op het moment dat een kind resoneert met een bepaalde vaardigheid of kennis, zal de motivatie ook veel groter zijn. Onderwijs zou eerder uit moeten gaan van problem-based learning, in plaats van cognitieve load theorie.

5. Maatschappelijke onderwerpen vormen een harde kern. In het middelbaar onderwijs komt veel meer ruimte voor verplichte maatschappelijke vakken als arbeid en inkomen, wonen en huren, gezondheidsleer, staatsinrichting, media, religie en levensbeschouwing.

6. Religie en levensbeschouwing dient breed aangepakt te worden. Spelenderwijs worden de gebruiken en kenmerken van alle religies en levensbeschouwingen onderwezen. Mindfulness en simpele bewustzijnsoefeningen die verankerd zijn in het dagelijks leven wordt van jongs af aan geleerd.

7. Leve de Technische scholen! Technische scholen krijgen een nieuwe status en waardering. Techniek en beroepsonderwijs moet gelijkwaardigheid krijgen met administratief en algemene opleidingen. Het VMBO met zijn hiërarchisch opgestelde leergangen wordt ontmanteld.

AANLEVEREN TEKSTEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

We willen onze leden graag op de hoogte houden van de dingen die spelen binnen........ Daarom versturen we elke dinsdag een nieuwsbrief. Heb je een interessant onderwerp, mededeling of vraag namens jezelf of een themagroep of parallelle samenlevingsgroep. Wij nemen het stuk mee in de eerstvolgende nieuwsbrief. De deadline voor het aanleveren van kopij is zondagmiddag 12:00 uur.

Joop Dekker

Netherlands

Aanmelden

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.